1
2
3
4
5
6

Obchodné podmienky

objednávka - písomne elektronicky, poštou alebo osobne
dodacia lehota - termín sa určí podľa objemu a časovej náročnosti objednávky, vždy po dohode s objednávajúcim
spôsob dodania tovaru - preferujeme osobný odber alebo dovoz, ale v prípade potreby využívame aj služby Slovenskej pošty alebo kuriéra
platobné podmienky - za službu a výrobok je možné platiť v hotovosti alebo na faktúru s dobou splatnosti 7 dní, prípadne dohodou, dodaný výrobok zostáva majetkom firmy až do jeho úplného zaplatenia
v prípade nezaplatenia faktúry do termínu splatnosti účtujeme úroky z omeškania v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
záručná doba -  2 roky, pokiaľ nie je uvedené inak
storno objednávky - potvrdenú objednávku je možné stornovať iba v prípade, ak nebola ešte zadaná do výroby, v opačnom prípade si uplatníme náhradu doterajších nákladov na výrobu
reklamácie - opodstatnené reklamácie vybavujeme v najkratšom možnom čase, reklamujúci je povinný nahlásiť skryté vady a predmet reklamácie čo najskôr, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu výrobku
ochrana osobných údajov - firma Cover Trenčín s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne zákazník prostredníctvom objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou našich produktov, výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémové doručenie tovaru, súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
Zákony a predpisy: zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
záverečné ustanovenie - tieto Obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na internetovej stránke, kupujúci prehlasuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil pred vystavením objednávky a že s nimi súhlasí, predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi dodávateľa, rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Obchodných podmienok.